Calisia 14
t*/?>

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH


Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO), (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.), informuję że od dnia 25 maja 2018 roku:
1. Administratorem podanych przez Panią /Pana danych osobowych jest KLUB PIŁKARSKI Calisia 14 Kalisz z siedzibą przy ul. Wał Jagieloński 13, 62- 800 ; tel.: 601 315 878, e-mail: sekretariat@calisia14.pl NIP: 6182146757, REGON: 302780978.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób: e-mail: andrzejkr@go2.pl pisemnie na adres siedziby Administratora.
3. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:
a) zgody na przetwarzanie danych osobowych na nieodpłatne rozpowszechnianie wizerunku Pani/Panai dziecka, uczestniczącego w zajęciach piłkarskich w celach promocyjnych i informacyjnych KLUBU PIŁKARSKIEGO Calisia 14 Kalisz w mediach (np. poprzez profil na portalu społecznościowym, przez stronę internetową , w telewizji, w prasie) w rozumieniu ustawy Prawo autorskie i prawa pokrewne(Dz. U. z 2018, poz. 1191), o ile zgoda taka została udzielona (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO),
b) zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w deklaracji członkowskiej, (art. 6 ust. 1 lit a) i b) RODO) tj. imienia i nazwiska rodzica/opiekuna, dziecka, członków KLUBU PIŁKARSKIEGO Calisia 14 Kalisz , adresu zamieszkania, PESEL, mail, numer telefonu, daty i miejsca urodzenia w celu wypełniania statutowych obowiązków ,uczestniczenia dziecka w zajęciach piłkarskich, w tym zgłoszenia do udziału w zawodach w strukturach PZPN, ubezpieczenia dziecka, lub zawartej umowy (np. z trenerami).
c) zgody na przetwarzanie danych szczególnych, o ile zgoda taka została udzielona (art. 9 ust 2 lit. a) RODO) w zakresie dotyczącym zdrowia dziecka, tj. przede wszystkim posiadanych chorób lub alergii, celem zapewnienia mu stosownej opieki podczas zajęć, usprawiedliwiania jego nieobecności lub zwolnienia z zajęć.
4. Odbiorcami podanych przez Panią/Pana danych będą podwykonawcy KLUBU PIŁKARSKIEGO Calisia 14 Kalisz, adekwatnie do wykonywanych przez nich zadań, w zakresie w jakim powierzono im przetwarzanie danych, tj. pracownicy biura świadczącego usługi księgowe, zewnętrzni informatycy, osoby prowadzące zajęcia, a także PZPN, inni organizatorzy zawodów/turniejów/meczy, ubezpieczyciele, administracja skarbowa, ZUS i inne organy administracji publicznej.
5. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres sprawowania uczestnictwa dziecka w zajęciach piłkarskich, chyba że inny termin będzie wynikał z przepisów prawa – to przez okres wskazany w tych przepisach.
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści podanych danych osobowych, prawo do ich sprostowania, zaktualizowania, usunięcia oraz prawo ograniczenia do ich przetwarzania. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych osobowych.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/ Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub jest niezgodne z wyrażoną zgodą.
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wynika ze złożonej deklaracji członkowskiej lub podpisanej umowy, a ich niepodanie będzie skutkowało niemożliwością uczestniczenia dziecka w zajęciach piłkarskich GAP. W przypadku danych podawanych za zgodą, o której mowa w pkt 2 lit. a) – podanie tych danych jest dobrowolne, w przypadku danych szczególnych podawanych za zgodą o której mowa w pkt 2 lit. c) – podanie tych danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało niemożliwością uczestniczenia dziecka w zajęciach piłkarskich.
9. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej.
10. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Liczba odwiedzin strony: 3757863

Wspierają nas