Calisia 14
t*/?>

Zarząd Klubu

Elżbieta Antczak

elzbieta.antczak@calisia14.pl

Sylwester Gawłowski

sylwester.gawlowski@calisia14.pl

Michał Józefiak

michal.jozefiak@calisia14.pl

 

Komisja Rewizyjna

 

Karolina Pisarek - Borowiak - Przewodnicząca

Marek Kubiak - Zastepca Przewodniczącego

Agnieszka Gola - Frątczak - Sekretarz

 


 

 

Statut Stowarzyszenia

„Klub Piłkarski Calisia 14 Kalisz”

  po zmianach, uchwalonych podczas

Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Klub Piłkarski Calisia 14 Kalisz,

z dnia 30 września 2020 roku.

 

 Rozdział 1

 

Postanowienia ogólne

Nazwa, siedziba, teren działania, charakter działalności, oznaczenia

 

§ 1

 Stowarzyszenie nosi nazwę „Klub Piłkarski Calisia 14 Kalisz” .W dalszych postanowieniach Statutu zwane jest ono „Stowarzyszeniem” lub „Klubem”.

 

§ 2

 Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, a siedzibą jest miasto Kalisz. Dopuszcza się działalność Stowarzyszenia poza granicami Polski zgodnie z miejscowymi przepisami.

 

§ 3

 1. Stowarzyszenie działa jako osoba prawna na podstawie przepisów: ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, innych przepisów prawa oraz na podstawie niniejszego Statutu.
 2. Stowarzyszenie jest klubem sportowym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie.

 

§ 4

 Stowarzyszenie zrzesza osoby fizyczne i prawne popierające cele Stowarzyszenia i zainteresowane jego działalnością. Reguły członkostwa w Stowarzyszeniu określają dalsze postanowienia Statutu. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może zatrudniać osoby na podstawie stosunków prawnych dopuszczalnych przez prawo.

 

§ 5

 1. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych stowarzyszeń i innych osób prawnych zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach. W szczególności Stowarzyszenie może być członkiem związków sportowych, polskich związków sportowych oraz innych organizacji zainteresowanych rozwojem kultury fizycznej, sportu i rekreacji.

2. O przystąpieniu Stowarzyszenia do krajowych lub międzynarodowych stowarzyszeń decyduje Zarząd Stowarzyszenia. Zarząd Stowarzyszenia podejmuje również inne decyzje z tym związane.

 

§ 6

 1. Stowarzyszenie jest stowarzyszeniem działającym w zakresie kultury fizycznej (w tym sportu i rekreacji), w różnych formach (rodzajach) sportu, w tym zwłaszcza w piłce nożnej, i w różnych kategoriach wiekowych, w tym zwłaszcza w kategoriach juniorskich i młodzieżowych.
 2. Stowarzyszenie podlega rejestracji zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

§ 7

 1. Stowarzyszenie używa oznaczeń, pieczęci, odznak i znaków organizacyjnych z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów.
 2. Zarząd Stowarzyszenia może ustalić: wzór godła Stowarzyszenia, barwy Stowarzyszenia, kształt i kolorystykę flagi Stowarzyszenia, hymn Stowarzyszenia.

 

§ 8

 1. Stowarzyszenie działa w celach niezarobkowych, nienakierowanych na osiągnięcie zysku.
 2. Działalność Stowarzyszenia może być prowadzona również w formach i na zasadach ujętych w przepisach innych ustaw, np. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
 3. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.

 

Rozdział 2

Cele statutowe działalności Stowarzyszenia i środki działania Stowarzyszenia.

                                                                                                            

§ 9

 Celami statutowymi działalności Stowarzyszenia są:

 

1)      uczestniczenie w procesie rozwoju kultury fizycznej, upowszechniania rekreacji ruchowej i profilaktyki zdrowotnej, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz ich rodzin;

2)      rozwijanie działalności prowadzącej do utrzymania i podnoszenia sprawności fizycznej społeczeństwa; dorosłych, młodzieży i dzieci;

3)      krzewienie zamiłowania do systematycznego uprawiania rekreacji fizycznej i sportu;

4)      krzewienie zamiłowania do systematycznego uprawiania rekreacji ruchowej i sportu wśród osób sprawnych i niepełnosprawnych;

5)      promowanie i organizacja wolontariatu;

6)      promowanie współpracy międzynarodowej, w tym zwłaszcza na poziomie kontynentalnym (europejskim);

7)      działanie na rzecz integracji środowisk lokalnych, samorządowych, biznesowych i zawodowych oraz osób, instytucji i organizacji zainteresowanych rozwojem kultury fizycznej.

8)      promowanie postaw prozdrowotnych (w tym walki z nadużywaniem alkoholu, zbyt wczesną inicjacją alkoholową, używaniem środków odurzających) oraz prospołecznych, przy wykorzystaniu kultury fizycznej;

9)      prowadzenie działań w kierunku rehabilitacji i integracji społecznej osób niepełnosprawnych, chorych, a także osób w wieku emerytalnym i przedemerytalnym, przy wykorzystaniu kultury fizycznej.

 

§ 10

A.     Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:

 

1)      dążenie do zrzeszenia jak największej liczby członków oraz organizowanie i prowadzenie działalności sportowej dla członków Stowarzyszenia i osób nie stowarzyszonych w Stowarzyszeniu;

2)      promowanie rozwoju sportu (w tym zwłaszcza piłki nożnej) na poziomie zawodowym i amatorskim, w różnych kategoriach wiekowych, w oparciu o wkład własny oraz pomoc organów samorządowych i państwowych oraz współpracę w tym zakresie ze wszystkimi zainteresowanymi instytucjami i organizacjami;

3)      organizację zawodów, imprez sportowo – rekreacyjnych oraz innych aktywności i inicjatyw dla swoich członków i lokalnej społeczności, a także udział w działaniach o podobnym charakterze organizowanych przez organy samorządowe, państwowe oraz inne organizacje, stowarzyszenia i związki sportowe;

4)      organizowanie szkolenia sportowego w postaci treningów, zgrupowań treningowych, szkoleniowych, kondycyjnych oraz innych nowoczesnych form metodyki szkolenia;

5)      członkostwo w związkach sportowych;

6)      udział w rozgrywkach i turniejach (jako klub sportowy);

7)      zapewnienie odpowiednich kadr trenersko – instruktorskich;

8)      prowadzenie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży oraz wychowywania ich na zdrowych i rozwiniętych sprawnościowo obywateli;

9)      dążenie do zapewnienia warunków niezbędnych do prowadzenia działalności sportowej w piłce nożnej, a w szczególności zabezpieczenia bazy sprzętowej i obiektów sportowych oraz wykwalifikowanej kadry szkoleniowej;

10)      dążenie do poprawy warunków uprawiania sportu i zwiększania jego dostępności dla społeczności lokalnej, w tym przede wszystkim dzieci i młodzieży;

11)      organizowanie sportu wyczynowego;

12)   doskonalenie mistrzostwa sportowego zawodników Stowarzyszenia;

13)   współpracę z organizacjami zrzeszającymi kibiców i sympatyków drużyn Stowarzyszenia;

14)   inicjowanie, opiniowanie i wspomaganie lokalnych planów rozwoju i modernizacji infrastruktury sportowej;

15)   prowadzenie promocji i organizacji wolontariatu;

16)   propagowanie bezpieczeństwa oraz porządku publicznego i przeciwdziałania patologiom społecznym;

17)   fundowanie dyplomów, nagród, stypendiów;

18)   wręczanie okolicznościowych upominków, odznaczeń, kwiatów;

 

 B.   Ponadto, dla realizacji swoich celów, Stowarzyszenie:

 1)      współdziała w realizacji państwowego programu upowszechniania kultury fizycznej i profilaktyki zdrowotnej, wspomaga działania mające na celu tworzenie dogodnych warunków do uprawiania aktywnego wypoczynku, inicjuje nowe formy działalności programowej i organizacyjnej;

2)      organizuje zloty, festyny, konkursy oraz inne masowe imprezy sportowo-rekreacyjne;

3)      organizuje różnego rodzaju współzawodnictwo sportowe z zachowaniem form prozdrowotnych i obowiązujących przepisów;

4)      organizuje różnego rodzaju zespoły o charakterze sportowo-rekreacyjnym, specjalistycznym i kulturalno-rozrywkowym, w zależności od zainteresowań członków;

5)      propaguje uprawianie kultury fizycznej w formach zespołowych i indywidualnych, a także innych form aktywnego wypoczynku;

6)      udziela informacji o swojej działalności i działalności zrzeszonych ogniw organizacyjnych, współpracując w tym zakresie z prasą, radiem i telewizją;

7)      prowadzi działalność wydawniczą własną, inicjuje i popiera prace naukowo-badawcze w zakresie masowej kultury fizycznej;

8)      organizuje poradnictwo z zakresu kultury fizycznej dla osób indywidualnych, organizacji i instytucji;

9)      organizuje konferencje i seminaria w zakresie rekreacji ruchowej i sportu;

10)   organizuje oraz prowadzi kursy szkoleniowe i doszkoleniowe dla potrzeb rekreacji ruchowej i sportu;

11)   organizuje i prowadzi ośrodki rekreacji fizycznej, szkoleniowo-rekreacyjne, wypoczynkowe oraz różnorodne formy obozownictwa dla dorosłych, młodzieży i dzieci;

12)   organizuje różnorodne formy aktywnego wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej;

13)      zarządza posiadanymi obiektami i urządzeniami sportowo-rekreacyjnymi, rozwija działalność w zakresie ich budownictwa, modernizacji, remontów i konserwacji;

14)      współpracuje z zagranicznymi, specjalistycznymi organizacjami kultury fizycznej;

15)      koordynuje działalność zrzeszonych członków kształtując wspólne kierunki działania;

16)      realizuje zadania zlecone w zakresie rekreacji ruchowej i profilaktyki zdrowotnej oraz podejmuje inne przedsięwzięcia zmierzające do realizacji statutowych celów i zadań;

17)      realizuje zlecone zadania publiczne w zakresie kultury fizycznej i sportu, promocji i organizacji wolontariatu oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych, a także innej sfery zadań publicznych związanych z realizacją celów statutowych.

 

Rozdział 3

Członkowie, ich prawa i obowiązki

 

§ 11

 Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 

1. Zwyczajnych;

2. Uczestników;

3. Honorowych;

§ 12

 1. Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda pełnoletnia osoba mająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, przyjęta na podstawie pisemnej deklaracji przez Zarząd Stowarzyszenia i wpłaceniu wpisowego.
 2. Członkiem Uczestnikiem Stowarzyszenia może być, za zgodą przedstawiciela ustawowego lub prawnego opiekuna, niepełnoletnia osoba przyjęta przez Zarząd Stowarzyszenia na podstawie pisemnej deklaracji przedstawicieli ustawowych lub prawnych opiekunów.
 3. Członkiem Honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna zasłużona szczególnie dla rozwoju Stowarzyszenia. Godność Członka Honorowego nadaje Walne Zebranie Stowarzyszenia na wniosek Zarządu Stowarzyszenia. Członkowie Honorowi nie posiadają biernego i czynnego prawa wyborczego oraz głosu stanowiącego na Walnym Zebraniu Stowarzyszenia, chyba, że jednocześnie posiadają status Członka Zwyczajnego. Członek Honorowy może być również Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia.
 4. Cudzoziemcy bez względu na miejsce zamieszkania mogą być członkami Stowarzyszenia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 5. Każdy rodzic lub opiekun prawny (jeden rodzic/opiekun na jednego zawodnika) czynnego zawodnika klubu, który regularnie opłaca składki członkowskie nabywa praw Członka Zwyczajnego.

 

§ 13

1.    Członkowie Zwyczajni mają prawo:

1) uczestniczyć w Walnych Zebraniach Stowarzyszenia z głosem stanowiącym oraz czynnym i biernym prawem wyborczym do władz Stowarzyszenia;

2) brać czynny udział w imprezach sportowych oraz używać godła, odznak i barw Stowarzyszenia; zgłaszać postulaty i wnioski wobec władz Stowarzyszenia oraz oceniać ich działalność;

3) otrzymywać od władz Stowarzyszenia pomoc w zakresie realizacji statutowych zadań Stowarzyszenia, adekwatną do możliwości władz Stowarzyszenia;

4) korzystać z uprawnień członkowskich, wynikających z działalności statutowej Stowarzyszenia.

2. Członkowie Uczestnicy i Honorowi mają wszystkie prawa członków Zwyczajnych           z wyjątkiem głosu stanowiącego na Walnych Zebraniach oraz biernego i czynnego prawa wyborczego.

 

§ 14

 Do obowiązków Członków należy:

 1)      przestrzeganie postanowień Statutu, regulaminów oraz decyzji i uchwał władz Stowarzyszenia;

2)      czynny udział w działalności Stowarzyszenia;

3)      aktywna działalność na rzecz rozwoju Stowarzyszenia i dbałość o jego pozytywny wizerunek;

4)      opłacanie składek członkowskich przez Członków Zwyczajnych w wysokości i terminach ustalonych przez Zarząd Stowarzyszenia.

 

§ 15

 1. Utrata członkostwa następuje obligatoryjnie w przypadku:

a)         wystąpienia członka z Stowarzyszenia zgłoszonego na piśmie, (wystąpienie członka z Stowarzyszenia nie zwalnia go z obowiązku uregulowania zobowiązań finansowych);

b)         skazania prawomocnym wyrokiem Sądu na utratę praw publicznych;

c)         skreślenia z listy członków Stowarzyszenia na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia w razie nie uczestniczenia w realizacji jego statutowych zadań, w tym np. nie płacenia składek członkowskich;

d)         wykluczenia z Stowarzyszenia przez Zarząd Stowarzyszenia w razie istotnego naruszenia postanowień Statutu;

e)         rozwiązania Stowarzyszenia;

f)          śmierci osoby będącej członkiem lub likwidacji osoby prawnej będącej członkiem.

 1. Stwierdzenia utraty praw członkowskich dokonuje Zarząd Stowarzyszenia.
 2. Członek Stowarzyszenia może być zawieszony w prawach członkowskich przez Zarząd Stowarzyszenia w razie naruszenia postanowień statutu i uchwał. Zawieszenie polega na okresowym pozbawieniu uprawnień statutowych.
 3. Pozbawieni praw członkowskich Członkowie Stowarzyszenia czy też Członkowie Stowarzyszenia zawieszeni w prawach członkowskich mogą odwoływać się na piśmie do Walnego Zebrania Stowarzyszenia w terminie 30 dni od otrzymania zawiadomienia o podjętej uchwale Zarządu Stowarzyszenia w tym zakresie.
 4. Status Członka Honorowego jest dożywotni, a ustaje jedynie z chwilą rozwiązania Stowarzyszenia oraz śmierci Członka Honorowego lub likwidacji osoby prawnej będącej Członkiem Honorowym.
 5. Decyzje Zarządu Stowarzyszenia w zakresie członkostwa wywołują skutek od chwili podjęcia uchwały, a nie od chwili powiadomienia o decyzji osoby zainteresowanej.

 

§ 16

Nie opłacenie składek bez usprawiedliwienia przez okres dłuższy niż 3 miesiące uznawane jest za istotne naruszenie Statutu czego konsekwencją może być zastosowanie przewidzianych w nim kar, co nie wyklucza jednocześnie uprawnienia dochodzenia wobec takich członków na drodze sądowej roszczeń o zapłatę zaległych składek. Decyzje w przedmiocie drogi sądowej podejmuje Zarząd.

 

Rozdział 4

 

Władze Stowarzyszenia

                                                                                                             

§ 17 

 1. Władzami Stowarzyszenia są:

a)       Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia;

b)      Zarząd Stowarzyszenia;

c)       Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia.

 1. Kadencja władz trwa cztery lata.
 2. Ilekroć w Statucie mowa jest o „Walnym Zebraniu”, „Zarządzie” czy „Komisji Rewizyjnej”, należy przez to rozumieć odpowiednio: „Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia”, „Zarząd Stowarzyszenia” i „Komisję Rewizyjną Stowarzyszenia”.
 3. Wybór władz Stowarzyszenia odbywa się w głosowaniu jawnym lub tajnym w zależności od uchwały władzy dokonującej wyboru.
 4. Uchwały Walnego Zebrania Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów, przy czym dla ich ważności wymagana jest obecność co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim zaś terminie uchwały te zapadają zwykłą większością głosów bez względu na liczbę uprawnionych do głosowania. W razie równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego zebrania, o ile posiada on głos stanowiący na Walnym Zebraniu. W innym przypadku zarządza się powtórne głosowanie.
 5. Zarząd i Komisja Rewizyjna są wybierane i zobowiązane do składania wyborcom sprawozdania ze swej działalności na Walnym Zebraniu.
 6. W przypadku powstania wakatu w Zarządzie bądź w Komisji Rewizyjnej Zarządowi zobowiązany jest w terminie 3 miesięcy do zwołania Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia celem przeprowadzenia wyborów uzupełniających do składu powyższych organów.
 7. Członek Zarządu i Komisji Rewizyjnej może być zawieszony lub odwołany z jej składu, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze statutem bądź też w inny sposób zawiódł zaufanie członków Stowarzyszenia
 8. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej podejmuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

 

§ 18

 1. Walne Zebranie Stowarzyszenia jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
 2. Walne Zebranie Stowarzyszenia zwoływane jest przez Zarząd Stowarzyszenia, który jest zobowiązany zawiadomić wszystkich członków Stowarzyszenia w sposób zwyczajowy podając termin, miejsce i porządek dzienny Walnego Zebrania nie później niż na miesiąc przed jego terminem. W przypadku zawiadomienia listowego decyduje data nadania pisma. Zawiadomienie może nastąpić również (jako wyłączny lub dodatkowy sposób zawiadomienia) również w inny sposób, np. poprzez zamieszczenia zawiadomienia na stronie internetowej Stowarzyszenia, pocztą elektroniczną lub w lokalnej prasie.
 3. Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd w razie potrzeby podjęcia decyzji nie będącej w jego kompetencjach, lecz nie rzadziej niż raz na cztery lata. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia mające charakter Sprawozdawczo-Wyborczy zwoływane jest przez Zarząd najpóźniej w miesiącu, w którym kończy się kadencja władz Stowarzyszenia.
 4. Walne Zebranie Stowarzyszenia zwoływane jest przez Zarząd Stowarzyszenia:

a)       z własnej inicjatywy Zarządu stosownie do potrzeb;

b)      na wniosek Komisji Rewizyjnej;

c)       na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogółu Członków Zwyczajnych.

 1. Zarząd jest zobowiązany wszcząć procedurę zmierzającą do zwołania Walnego Zebrania Stowarzyszenia, o której mowa w ust. 2, w terminie dwóch tygodni od daty podjęcia przez Zarząd decyzji w przedmiocie konieczności zwołania Walnego Zebrania Stowarzyszenia bądź też wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania Stowarzyszenia przez Komisję Rewizyjną lub 1/3 ogółu Członków Zwyczajnych, stosownie do ust. 4.

§ 19

 W Walnym Zebraniu Stowarzyszenia biorą udział z głosem stanowiącym Członkowie Zwyczajni oraz z głosem doradczym i opiniodawczym pozostali Członkowie lub ich umocowani w sposób przewidziany przepisami prawa przedstawiciele.

 1. W Walnym Zebraniu Stowarzyszenia mogą brać udział z głosem doradczym również osoby zaproszone przez Zarząd Stowarzyszenia

 

§ 20

 Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania Stowarzyszenia należy:

 1)      uchwalenie Statutu i podejmowanie uchwał o zmianach w Statucie;

2)      uchwalanie głównych kierunków i programów działania Stowarzyszenia;

3)      rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej
oraz dokonywanie oceny całokształtu działalności;

4)      udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi oraz Komisji Rewizyjnej;

5)      wybór oraz odwoływanie członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej;

6)      zatwierdzanie regulaminów działania Zarządu i Komisji Rewizyjnej uchwalonych
przez te organy;

7)      rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu o skreśleniu, wykluczeniu, zawieszeniu
lub ukaraniu członka Stowarzyszenia;

8)      podejmowanie uchwał stosownie do wniosków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i członków;

9)      podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.

 

Rozdział 5

 

Zarząd Stowarzyszenia

 

§ 21

 Zarząd Stowarzyszenia jest organem wykonawczym Stowarzyszenia i składa się z od 3 do 5 członków.

  

§ 22

 Do kompetencji Zarządu należy:

 1)      reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu;

2)      wykonywanie uchwał, wytycznych i zaleceń Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia;

3)      kierowanie całokształtem działalności Stowarzyszenia;

4)      uchwalenie planów działania i planów finansowych Stowarzyszenia;

5)      zarządzanie majątkiem i finansami Stowarzyszenia;

6)      powoływanie jednostek regulaminowych zgodnie z wymogami państwowych instancji, związków i federacji sportowych w dyscyplinie piłki nożnej, komisji problemowych, organów doradczych oraz nadzorowanie ich działalności a także zatwierdzanie regulaminów ich działania;

7)      przyjmowanie, zawieszanie, skreślanie oraz wykluczanie członków Stowarzyszenia;

8)      wyznaczanie osób reprezentujących Stowarzyszenie jako delegaci na forum związków i organizacji sportowych;

9)      podejmowanie uchwał i decyzji we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji
pozostałych władz Stowarzyszenia.

  

 

§ 23

1. Zarząd konstytuuje się na pierwszym zebraniu, któremu przewodniczy Przewodniczący  
Walnego Zebrania Stowarzyszenia.

 1. Zarząd wybiera ze swego grona Prezesa. Zarząd może również wybrać ze swego grona Wiceprezesa lub Wiceprezesów, Sekretarza lub Skarbnika. Dokonując wyboru, Zarząd
  przydziela każdej z tych osób do realizacji określone funkcje. Funkcje Sekretarza i Skarbnika mogą być łączone z funkcjami Prezesa lub Wiceprezesa. Ilekroć w Statucie jest mowa o „Prezesie”, „Wiceprezesie”, „Sekretarzu” czy „Skarbniku” należy przez to rozumieć odpowiednio: „Prezesa Stowarzyszenia”, „Wiceprezesa Stowarzyszenia”, „Sekretarza Stowarzyszenia” i „Skarbnika Stowarzyszenia”.
 2. Zakres działania, organizację oraz tryb pracy Zarządu i jego członków określają przepisy o stowarzyszeniach, niniejszy Statut oraz regulaminy uchwalone przez Zarząd.
 3. Zarząd Stowarzyszenia odbywa posiedzenie co najmniej raz w miesiącu.
 4. Dla ważności uchwał Zarządu Stowarzyszenia konieczna jest obecność co najmniej ½ liczby członków Zarządu w tym Prezesa lub Wiceprezesa. Uchwały zapadają zwykłą większością
  głosów. W razie równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
 5. Osobami uprawnionymi do reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz i składania oświadczeń w imieniu Stowarzyszenia jest Prezes Zarządu jednoosobowo lub dwóch członków Zarządu działających łącznie (niezależnie od pełnionych w Zarządzie funkcji).
 6. W stosunku do pracowników etatowych Stowarzyszenia kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu przepisów prawa pracy jest Prezes Stowarzyszenia lub wyznaczony przez niego członek Zarządu.
 7. Członkowie Zarządu nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

 

§ 24

 W razie ustąpienia Prezesa w czasie trwania kadencji lub w razie utraty przez Prezesa możliwości pełnienia tej funkcji, Zarządowi przysługuje prawo wyboru nowego Prezesa spośród członków Zarządu, który będzie pełnił funkcję do czasu najbliższego Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego.

 

§ 25

 W przypadku naruszenia postanowień statutu, regulaminów i innych decyzji obowiązujących w Stowarzyszeniu, Zarządowi przysługuje prawo nakładania kar na Członków Stowarzyszenia zgodnie z § 28 niniejszego Statutu.

 

 

 

Rozdział 6

Komisja Rewizyjna

 

§ 26

 1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków, w tym Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego i Sekretarza.
 2. Komisja Rewizyjna konstytuuje się na pierwszym zebraniu, któremu przewodniczy Przewodniczący Walnego Zebrania Stowarzyszenia.
 3. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego i Sekretarza.
 4. Całokształt działalności Stowarzyszenia, a w szczególności jego działalność finansowa, podlega kontroli Komisji Rewizyjnej.
 5. Komisja Rewizyjna przeprowadza co najmniej raz w roku kontrolę statutowej i finansowej -
  działalności Stowarzyszenia.
 6. W skład Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić członkowie Zarządu Stowarzyszenia.
 7. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek Komisji ma
  prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu i innych organów z głosem doradczym. Komisja Rewizyjna działa w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin.
 8. Dla ważności uchwał Komisji Rewizyjnej konieczna jest obecność co najmniej dwóch członków przy czym jej uchwały zapadają zwykłą większością głosów. W razie równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
 9. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą:

a)       nie mogą być jednocześnie członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.

b)      nie mogą być osobami skazanymi prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

c)       otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w Komisji Rewizyjnej innych należności niż zwrot uzasadnionych kosztów w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni. Decyzję w zakresie takich należności podejmuje Walne Zebranie.

 

§ 27

 1.     Do wyłącznej kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 a)     przeprowadzenie corocznej kontroli działalności statutowej i finansowej
Stowarzyszenia;

b)      składanie Walnemu Zebraniu Stowarzyszenia sprawozdań ze swojej działalności;

c)       zgłaszanie na zasadzie wyłączności wniosku o udzielanie absolutorium Zarządowi przez Walne Zebranie;

d)      prawo występowania do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń okresowych
kontroli i wydawania zaleceń pokontrolnych w przypadku stwierdzenia uchybień w
działalności, określenie terminów i sposobów ich usunięcia;

e)      składanie zastrzeżeń w stosunku do projektowanych uchwał, postanowień i
przedsięwzięć Zarządu, jeżeli komisja dojdzie do wniosku, że spowodują one lub
mogą spowodować nieprawidłowości w działaniu Stowarzyszenia. Wnioski takie muszą być
uzasadnione stosownymi przepisami prawa.

 2.       Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy ponadto:

 a)       egzekwowanie od Zarządu wyjaśnień dotyczących jego działalności;

b)      korzystanie z innych kompetencji określonych w innych przepisach Statutu.

 

Rozdział 7

 

Nagrody i kary

 

§ 28

 1. Za aktywny udział w realizacji zadań Stowarzyszenia mogą być przyznawane nagrody i wyróżnienia.
 2. Warunki, rodzaj nagród i tryb ich przyznawania określa Regulamin Nagród i Wyróżnień
  uchwalony przez Zarząd Stowarzyszenia.
 3. O przyznaniu nagród Zarząd decyduje w formie uchwały.
 4. Zarząd Stowarzyszenia posiada prawo orzekania kar porządkowych w postaci:

a)    upomnienia;

b)    zawieszenia w prawach Członka na okres od trzech miesięcy do dwóch lat;

c)    wykluczenia z członkostwa w Stowarzyszeniu.

 1. Od decyzji o nałożeniu kary porządkowej członkowi przysługuje odwołanie do Walnego
  Zebrania Stowarzyszenia.
 2. Zarząd Stowarzyszenia może występować ponadto jako organ dyscyplinarny na mocy Regulaminu Dyscyplinarnego Polskiego Związku Piłki Nożnej i wówczas stosuje przepisy tego Regulaminu.
 3. Uprawnienia Zarządu Stowarzyszenia do orzekania kar porządkowych, do występowania jako organ dyscyplinarny (i orzekania w związku z tym kar dyscyplinarnych) oraz do wyciągania sankcji wobec zawodników i innych pracowników Stowarzyszenia na podstawie obowiązujących ich umów i regulaminów, są niezależne od siebie.

 

 

 

 

Rozdział 8

Majątek Stowarzyszenia

 

§ 29

 1. Majątek Stowarzyszenia mogą stanowić:

a)         nieruchomości,

b)         ruchomości,

c)         inne prawa majątkowe,

d)        wartości niematerialne i prawne,

e)       pieniądze.

 1. Stowarzyszenie pozyskuje środki finansowe oraz inne składniki majątku z następujących źródeł:

a)     składki członkowskie i opłaty wpisowe;

b)     dotacje, subwencje i inne należności, pochodzące od organów i instytucji publicznych oraz związków i organizacji sportowych;

c)    z własnej działalności nie stanowiącej działalności gospodarczej;

d)    z tytułu posiadania akcji lub udziałów;

e)    z darowizn, spadków, zapisów, różnych form ofiarności ze strony osób fizycznych i prawnych.

3. Środki finansowe pochodzące z comiesięcznych  składek członkowskich przeznaczone są na potrzeby związane z utrzymaniem samego Stowarzyszenia, jego bieżącą działalnością i realizowaniem jego celów statutowych i nie stanowią bezpośredniej opłaty za jakakolwiek zajęcia sportowo-rekreacyjne organizowane w ramach statutowej działalności Klubu.

4. Z obowiązku płacenia składek zwolnieni są:

a) członkowie Honorowi

b) członkowie Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej (wykonujący swoje obowiązki społecznie)

c) trenerzy których dzieci są zawodnikami klubu.

5. Możliwe jest czasowe zwolnienie członka zwyczajnego Klubu z płacenia składek członkowskich ze względu na jego wyjątkowo trudną sytuację życiową i materialną. Decyzję w tym zakresie podejmuje Zarząd Stowarzyszenia na pisemny wniosek zainteresowanego.

 

§30

         W ramach gospodarowania majątkiem Stowarzyszenia zabrania się:

a)       udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy Stowarzyszenia pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli,

b)      przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

c)       wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,

d)      zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe. Z tym zastrzeżeniem, że zakup towarów i usług od członków Zarządu lub członków ich rodzin jest możliwy tylko po podjęciu uchwały a następnie aprobacie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Taka sama procedura wymagana jest w przypadku decyzji o zwrocie jakichkolwiek kosztów ponoszonych przez członków Zarządu w związku ze społecznym pełnieniem swoich funkcji w tym np. zwrot kosztów paliwa.

e) zawierania umów z członkami zarządu między sobą. W przypadku konieczności zawarcia umów podpisywanych z członkami Zarządu przez Stowarzyszenie uprawnionym do ich podpisywania jest członek Komisji Rewizyjnej wybrany w tym celu na zebraniu tej Komisji.

 

Rozdział 9

Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

 

§ 31

 1. Zmiana statutu lub rozwiązanie Stowarzyszenia może nastąpić na mocy uchwały Walnego Zebrania Stowarzyszenia podjętej większością 2/3 głosów w obecności co najmniej ½ ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie lub bez względu na liczbę obecnych członków uprawnionych do głosowania w drugim terminie z zachowaniem przepisów
  określonych w § 18 ust. 2.
 2. Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia określać będzie sposób likwidacji oraz zagospodarowanie i
  przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
 3. Likwidatorami Stowarzyszenia są członkowie Zarządu lub osoby wybrane przez Walne Zebranie Stowarzyszenia.
 4. Likwidatorzy nie mogą zawierać nowych transakcji, chyba że jest to konieczne dla procesu likwidacji.
 5. Po zakończeniu likwidacji Stowarzyszenia likwidator występuje do organu rejestrowego(ewidencyjnego) ewidencyjnego wnioskiem o wykreślenie Stowarzyszenia z ewidencji stowarzyszeń kultury fizycznej oraz powiadamia o tym fakcie wszystkie organy rejestrowe powołane przepisami prawa dla ewidencji działalności stowarzyszeń kultury fizycznej. 

 

 

Liczba odwiedzin strony: 3785014

Wspierają nas